اکسترودرها

اکسترودرها
اکسترودرهای رایج
این خواسته کاملا طبیعی است که تولید کنندگان  فیلم های پلیمری به استفاده ازیک اکسترودربرای تولید فیلم ازانواع پلیمرهای PE تمایل داشته باشند.
 

اکسترودرها

این خواسته کاملا طبیعی است که تولید کنندگان  فیلم های پلیمری به استفاده ازیک اکسترودربرای تولید فیلم ازانواع پلیمرهای PE تمایل داشته باشند.
البته برای تناژپایین تولید یاتولیدات مقطعی محصول می توان از یک  دستگاه اکسترودربرای گرید های متنوع PEاستفاده نمود،ولی تجارب نشان می دهند که استفاده ازیک اکسترودر برای تولید استفاده نمود،ولی تجارب نشان می دهند که استفاده ازیک اکسترودر برای تولید فیلم هایی از گرید های مختلف پلی اتیلن آن  هم در تناژبالا ،نه تنها از نظر اقتصادی قابل توجیه نیست،بلکه  از نظر کیفی نیز فیلم تولید شده از کیفیت مناسبی برخوردار نخواهد بود.
با این وجود رایج ترین  اکسترودرهای خط تولید  فیلم های پلی اتیلنی ،اکسترودر های تک مارپیچ باسیلندر صاف می باشد.

فیلم های بادی اکستروژنی

از آنجا که محدوده ی سرعت دورانی مارپیچ چنین اکسترود رهای باریک می باشد، بنابراین مقدار خروجی چنین دستگاه هایی نیز بسیارمحدودخواهد بود.
ازنظر تئوری باید مقدار خروجی اکسترودرباافزایش دورمارپیچ نسبتی پروپرسیونال داشته باشد یعنی هرچه دور مر پیچ افزایش دور مارپیچ بوده وحتی درصورت افزایش مقدار خروجی افزایش نمی یابد،بلکه علاوه برافزایش فشار اکسترودرمقدار خروجی کمتر نیز خواهد شد.
براساس تئوری ودرابتدا باافزایش دور مارپیچ ،مقدارخروجی اکسترودرافزایش  می یلابد  ولی از آنجا که فشار جلوی توپکی مارپیچ نیز هم زمان وبه موازات ازدیاد مقدار خروجی افزایش پیدا میکند،لذا به مرور به صورت مانعی درمقابل خروج مذاب قرار می گیرد وبدین ترتیب باافزایش سرعت دورانی مارپیچ ،نه تنها  مقدار خروجی به نسبت پروپرسیونال افزایش نمیابد ،بلکه مقدار آن کاهش هم پیدا  می کند
بیشترین انرژی مورد نیاز جهت ذوب مواد جامد پلیمری درکانال سیلندر-مارپیچ توسط نیروهای برشی ایجاد میگرددیعنی بیشترین درصد گرما برای ذوب شدن ماده ی پلیمری توسط تبدیل انرژی اصطکاکی بین خود ذرات پلیمروهمین طور بین ذرات پلیمر وسطوح فلزی دستگاه به انرژی گرمایی حاصل می شود یعنی هچه نیروهای برشی درحین پروسس بزرگ تر باشندیاهرچه اصطکاک بین ذرات ماده ی پلیمری یاسطح سیلندر –مارپیچ بیشتر باشد،به همان نسبت نیز سرعت ذوب شوندگی ماده ی پلیمری وتشکیل پروفیل فشار درکانال اکسترودر سریع تر خواهد بود.
 
[تعداد رای های دریافتی :1 [امتیاز مطلب :9 از 10]
شما نیز به این مطلب امتیاز دهید :
تنظیمات

یادداشت کاربران

درج یک یادداشت :

نام کاربری :
پست الکترونیکی :
وب :
یادداشت :
کد امنیتی :
5 + 4 = ?